Hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori
för att få den hjälp du behöver

Roboten startar inte automatiskt från laddstationen.

 

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 
 

För modeller RC, TC, MC

Tryck på valfri knapp på robotens panel. Om roboten inte reagerar på någon av knapparna, och systemet är påslaget, slå av strömbrytaren och tryck roboten i laddstationen för att försöka uppdatera batteriet. När roboten startar om, slå på strömbrytaren och låt roboten fulladdas, åtminstone under 24 timmar. Vänta och se om roboten kör iväg automatiskt för att klippa som den ska. Om den inte gör det, genomför diagnosen nedan.

Fråga1 - Tryck på OK-knappen och se om det visas något fel på roboten.

Fick du ett felmeddelande på robotens display?

Om Ja – Se listan med felmeddelanden i artikeln Felmeddelanden

Om Nej (roboten visar inget felmeddelande) – klicka på Hem-knappen och observera skälen till utebliven ivägkörning nedan:

Beskrivning av koder för utebliven ivägkörning

Kod Beskrivning Korrigeringsåtgärder
0 Inga. Automatisk ivägkörning från laddstationen fungerar som den ska. Inga. Vänta tills slutet av den aktuella laddningscykeln.
1 Gräsklipparens batteri har inte den laddningsnivå som krävs än för automatisk ivägkörning. Inga. Vänta tills slutet av den aktuella laddningscykeln. Kan ta längre tid än normalt.
2 Vilotid är aktiverad. Ingen automatisk ivägkörning under vilotid. Inga. Bekräfta inställningarna för vilotid (se avsnitt 6.4.1).
3 Klippcykeln har slutförts. Väntar på nästa schemalagda driftåtgärd. Inga.
4 Fuktiga förhållanden eller regn detekterades under de senaste 30 minuterna. · Inga. När det har slutat regna ska du vänta minst 30 minuter till.
· Om det inte regnade överhuvudtaget bör du överväga att justera
sensorns känslighet (se P008 i avsnitt 6.4.2), eller ring till Robomows hjälplinje.
5 Robotgräsklippare är avstängd. Slå på säkerhetsbrytaren.
6 Demo-läget är aktivt Avaktivera demo-läget genom att gå till Service à Meny P236.
7 Användarsvar (interaktion) krävs för att aktuell driftåtgärd ska kunna fortsätta. Bekräfta felmeddelandet.
8 Flera på varandra följande klippningar var kortare än förväntat. Åtföljs normalt av U018 (”Tiden för driftåtgärden var kortare än förväntat”). · Kontrollera gräsklipparens kniv och drivhjul.
· Batteriets drifttid kan vara för kort.
9 Engångsinstallation körs. Engångsinstallationen ska slutföras innan den automatiska driften kan starta.
10 Automatisk drift har inaktiverats med meny P021. Aktivera automatisk drift med meny P021.
11 Flaggan för program På/Av i EEPROM är inaktiverad. Aktivera automatisk drift med meny P021 via appen eller via manöverboxen.
12 Automatisk drift har pausats med manöverboxen. Avbryt pausningen av automatisk drift på manöverboxen eller med meny P021.
13 Alla veckodagarna är inställda som vilodagar. Bekräfta inställningarna för vilotid (se avsnitt 6.4.1).
14 Gräsklipparen laddas direkt av manöverboxen (via DC-kontakten). Koppla från DC-kontakten från gräsklipparen. Placera gräsklipparen på laddstationen.
15 Battericellerna balanseras i speciellt laddningsläge. Inga. Vänta tills slutet av den aktuella laddningscykeln. Kan ta längre tid än normalt.
16 Gräsklipparen befinner sig i laddstationen men det saknas tillförsel av laddningsspänning. · Kontrollera manöverboxens anslutning till laddstationen.
· Bekräfta att ingenting blockerar laddningsstiften.
17 Låg omgivningstemperatur. Inga. Gräsklipparen kommer automatiskt att lämna laddstationen när den blir varmare.
18 Problem med ingång i delzon. Gräsklipparen kunde inte gå in i någon av delzonerna. Se U090-U093 i avsnitt 9.3.


Om hittills inget giltigt hittats, gå vidare till fråga2.

 

Fråga2 - Se till att manöverboxen är ansluten till strömförsörjningen. Kontrollera att manöverboxens skärmindikatorer nr 1 och nr 3 fungerar korrekt. Kontrollera att indikator nr 2 inte är PÅ = robot pausad (lyser rött). Se förklaring i tabellen nedan för varje nummer.

 

1. Dockningsindikator - Gräsklipparen befinner sig i laddstationen

2. Automatisk indikator - Klippschema är i pausläge

3. Driftindikator - Gräsklipparen är inte i laddstationen

4. Kabelindikator - Kantkabeln är kapad, frånkopplad eller för lång

5. Alla indikatorerna blinkar - Gräsklipparen har inte återvänt inte till laddstationen inom 4 timmar från avfärd.

6. Alla indikatorerna blinkar och piper - Stöld

 
 

Är indikator nr 2 PÅ (lyser rött)?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej – Gå vidare till fråga4.

 

Fråga3 - Tryck på pausknappen i två sekunder för att frigöra stoppet (den röda lampan släcks). Vänta tills roboten avgår automatiskt från laddstationen för att klippa.

Kör gräsklipparen nu automatiskt från laddstationen?

Om Ja – Låt roboten köra några dagar och observera en nyklippt gräsmatta.

Om Nej – Gå vidare till fråga4.

 

Fråga4 - Kontrollera att robotens vilotid ställts in korrekt. Är den korrekt konfigurerad?

Om Ja – Gå vidare till fråga5.

Om Nej - Korrigera vilotiden efter behov och vänta tills roboten avgår automatiskt från laddstationen för att klippa.

 

Fråga5 - Använder du Robomow-appen på din smartenhet?

1. Den här knappen aktiverar/inaktiverar automatisk drift.

Om Ja - Kontrollera att automatisk ivägkörning inte
inaktiverats. Grå innebär att den automatiska ivägkörningen
är inställd på Av. Om den automatiska ivägkörningen år aktiv
(gul), gå vidare till fråga6.

Om Nej – Gå vidare till fråga6.

 

Fråga6 - Tryck roboten in i laddstationen och vänta några
minuter. Syns Husikonen på
displayens vänstra sida?

Om Ja - Det betyder att roboten känner att den befinner sig i laddstationen (vilket är korrekt). Kontakta Robomows hjälplinje för vidare analys.

Om Nej - Det betyder att roboten känner att den befinner sig i vinterladdningsläge (vilket inte är fallet). Gå vidare till fråga7.

 

Fråga7 -Ta bort roboten från laddstationen, öppna laddstationens lucka och koppla från BLE-kretskortet från laddstationens kretskort. Klicka här för att se en film om hur du sätter i BLE-kretskortet.

Tryck tillbaka roboten in i laddstationen. Vänta en stund och kontrollera om skärmen visar Hem-ikonen på displayens vänstra sida.

Om Ja – BLE-kretskortet behöver bytas ut.

Nej – Laddstationens kretskort behöver bytas ut.

 

1. BLE-kretskort

2. Laddstationens kretskort

 
 
 

För modeller RS, TS, MS

Tryck på valfri knapp på robotens panel. Om roboten inte reagerar på någon av knapparna, och systemet är påslaget, slå av strömbrytaren och tryck roboten i laddstationen för att försöka uppdatera batteriet. När roboten startar om, slå på strömbrytaren och låt roboten fulladdas, åtminstone under 24 timmar. Vänta och se om roboten kör iväg automatiskt för att klippa som den ska. Om den inte gör det, genomför diagnosen nedan.

Fråga1 - Tryck på OK-knappen och se om det visas något fel på roboten.

Fick du ett felmeddelande på robotens display?

Om Ja – Se listan med felmeddelanden och utför de åtgärder som krävs.

Visat meddelande

Visat meddelande

Trolig orsak/händelse

Docknings-problem

Robomow lyckas inte köra in i laddstationen flera gånger i rad.

Justera laddstationens placering.

Rengör kontakterna med en borste eller en trasa.

Stötfångare intryckt

Stötfångaren tar emot stötar konstant.

Flytta bort gräsklipparen från föremålet som stöter emot stötfångaren.

Kontrollera Vilotid

För många vilodagar och/eller -timmar har ställts in för din gräsmattas storlek. Nuvarande inställningar kommer inte att ändras.

Klippfrekvensen är alltför hög för nuvarande inställningar för vilotid. Inställningarna för vilotid kommer att återställas till standardinställningarna.

Områdesinställningen är alltför hög för nuvarande inställningar för vilotid. Inställningarna för vilotid kommer att återställas till standardinställningarna.

Minska antalet vilodagar och/eller antalet vilotimmar för att Robomow ska kunna klippa färdigt gräsmattan.

Minska klippfrekvensen (se avsnitt 4.3.2.2)

Minska områdesinställningen.

 

Kontrollera klipphöjd

Klippmotorn har utsatts för överström alltför länge på grund av högt gräs eller ett hinder som har fastnat eller lindats runt knivarna.

Något hindrar kniv från att rotera fritt. För mycket gräs har samlats under klippdäcket, ett rep eller något liknande föremål har lindats runt kniven.

VARNING – Stäng av säkerhetsbrytaren innan du kontrollerar knivarna.

Kontrollera om det finns främmande föremål eller skräp som förhindrar rotation.

Rensa bort det hopsamlade gräsklippet med hjälp av en träpinne.

Kontrollera strömmen

· Manöverboxen är inte ansluten ordentligt till
eluttaget.

·  Ingen ström i eluttaget eller så är huvudströmmen avstängd.

·  Gräsklipparens eller laddstationens kontakter är smutsiga.

· Laddning har ej upptäckts, men det finns fysisk
kontakt mellan gräsklipparens och laddstationens kontakter.

 

 

·   Kontrollera att manöverboxen är ordentligt ansluten till

eluttaget.

·  Slå på strömmen till eluttaget.

Kontrollera eluttaget med hjälp av en annan apparat.

· Rengör kontakterna med en borste eller en trasa.

· Bekräfta en god anslutning från manöverboxen till laddstationen.

Passera utanför

Kantkabeln är alltför nära kanten.

Gräsmattans lutning är för brant.

Robomow lyckas inte vända på plats vid kanten och det får gräsklipparen att
halka utanför det avsedda området.

Robomow har hamnat utanför kantkabelns slinga på grund av sluttande område eller vått gräs.

Flytta kabeln mot gräsmattans innerområde.

Inkludera inte områden med väldigt branta sluttningar.

Fyll igen hål och gropar i marken.

Öka klipphöjden.

Drivmotor överhettad
Kylning…

Drivmotorerna har arbetat under svåra förhållanden för länge.

Du behöver inte göra någonting.

Robomow kommer att fortsätta

klippa automatiskt när drivmotorn har

svalnat.

Framhjuls-problem

Framhjulet har lyfts från marken för länge under drift.

·   Om Robomow har kört in i ett hinder, slå ifrån säkerhetsbrytaren och lyft upp framdelen:
Ta bort eller uteslut detta föremål från klippområdet.

·   Om Robomow används på en sluttning som är för brant för säker klippning:
Uteslut detta från klippområdet.

·   Om högt gräs hindrar framhjulet från att kunna vända på marken:
Öka klipphöjden.

Om det finns stora hål eller fördjupningar i marken där framhjulet kan falla ner ska du fylla igen dessa områden med jord och jämna ut.

Handtag upplyft

Handtaget är upplyft när du försöker starta drift.

Skjut tillbaka handtaget till sitt nedre läge för att aktivera automatisk drift.

Knapp nedtryckt

En av manöverpanelens knappar är nedtryckt konstant.

Tryck för att bekräfta meddelandet och fortsätta drift. Detta meddelande visas endast i syfte att informera.

Knappar låsta

Barnlås-funktionen har aktiverats.

Tryck på knapp och sedan på knapp.
Barnlåset kan inaktiveras under menyn Inställningar .

Klippmotor överhettad
Kylning…

Klippmotorn har arbetat under svåra förhållanden för länge.

Du behöver inte göra någonting - Robomow kommer att fortsätta klippa när klippmotorn har svalnat.

Ingen kabelsignal

Manöverboxen/kantswitchen är inte påslagen eller ansluten till den del som ska klippas.

Manöverboxen kan behöva startas om.

Kantkabeln är inte ansluten till laddstationen/kantswitchen.

Kantkabeln har blivit kapad.

Se till att laddstationen är ansluten till strömförsörjningen.

Koppla ur manöverboxen från strömmen och anslut den igen efter 10 sekunder.

Kontrollera att kantswitchen är ansluten till den zon som skall klippas och påslagen.

Kontrollera anslutningen av kantkabeln till laddstationen/kantswitchen.

Kontrollera om kantkabeln har blivit kapad.

Regn upptäckt.

Klippningen skjuts upp när Robomow upptäcker regn.

Robomow ska normalt återuppta gräsklippningen 30 minuter efter att den detekterat regn och stannat.

Du behöver inte göra någonting.

Meddelandet visas så länge Robomow känner av regn/fukt. Klippningen startar automatiskt.

Höj klipphöjden

TurboMow har aktiverats.

Vi rekommenderar att man höjer klipphöjden innan gräsklipparen startas i TurboMow-läget. Se avsnitt 3.1 och 4.3.7 i i bruksanvisningen.

Ladda batteriet

Maximal drifttid har uppnåtts (visas i del där laddstationen inte befinner sig).

Gräsklipparen söker laddstationen men batterispänningen är för låg för att fortsätta sökprocessen.

Anslut laddaren till gräsklipparen eller placera den i laddstationen för laddning.

Kör gräsklipparen manuellt med fjärrkontrollen eller bär den för hand till laddning i laddstationen.

Starta på annan plats

Drivhjulsmotorerna har arbetat för länge under svåra förhållanden vid automatisk eller manuell drift.

Kontrollera att gräsklipparen inte har fastnat, vilket medför att drivhjulen slirar.

Kontrollera marken runt gräsklipparen för hål eller ojämnheter. Fyll igen med jord och jämna till marken.

Kontrollera om drivhjulen är fria att rotera och att inget hindrar dem.

Flytta gräsklipparen från det aktuella området och starta om klippningen.

Starta på insidan

Automatisk drift initieras när Robomow är placerad utanför kantkabelns slinga.

Placera gräsklipparen på gräsmattan och starta om driften.

Fastnat på plats

· Robomow har fastnat. Den kan inte köra vidare.

· Robomow har svårt att vända på plats då framhjulet hindras av ett dike eller ojämn mark. Det har orsakat gräsklipparen att vända på en plats utan att upptäcka kabel eller stötfångare.

·   Kontrollera marken för hål eller fördjupningar där gräsklipparen har stannat, och fyll dessa med jord och jämna till - särskilt i området nära kanten, där Robomow vänder.

·  Kontrollera att området inte är alltför brant.

Arbeta huvudsakligen under torra förhållanden.

Kontrollera att kantkabeln inte är för nära kanten - ta bort om det behövs.

Kontrollera att klippdäcket inte är inställt för lågt.

Delzon X problem

Delzon 1/2/3/4, problem med ingång.

Gräsklipparen misslyckas antingen med att lämna/gå förbi laddstationen på dess väg till delzonen, eller med att gå in i delzonen.

Gräsklipparen kommer att försöka nå delzonen varannan timme. Om gräsklipparen misslyckas med att nå delzonen under tre försök kommer den att stanna kvar i laddstationen tills den aktuella klippcykeln är slut.

Gräsklipparen kommer inte att gå vidare till nästa delzon (i förekommande fall) om den misslyckas med att nå den aktuella zonen.

Försök att starta gräsklippningen manuellt (se avsnitt 4.5 – Manuell drift). Kontrollera om det finns något som stör gräsklipparens körning bakåt och/eller körning förbi laddstationen. Få bekräftat att gräsklipparen kör längs kantkabeln och inte kör utanför gräsmattans kant när den kör iväg från laddstationen.

Få bekräftat att gräsklipparen kan följa kantkabeln längs den smala passagen tills den når delzonen. Se avsnitt 2.2.2 för anvisningar om hur du ställer in en smal passage på rätt sätt.

Slå ifrån
innan lyft

Användaren bär Robomow manuellt medan säkerhetsbrytaren är .

Slå Av säkerhetsbrytaren innan du bär Robomow.

Väntar på

Signal…

Robomow har stannat drift: den upptäcker ingen signal.

Kontrollera strömmen till manöverboxen.

Det kan föreligga ett strömavbrott. Du behöver inte göra någonting. Robomow återupptar klippningen så snart som strömmen är tillbaka.

 
 

Om Nej (roboten visar inget felmeddelande) – tryck på UPPÅT-pilen under 3 sekunder och observera skälen till utebliven ivägkörning nedan.

Beskrivning av koder för utebliven ivägkörning

Kod

Beskrivning

Korrigeringsåtgärder

 

0

Inga. Automatisk ivägkörning från laddstationen fungerar som den ska.

Inga. Vänta tills slutet av den aktuella laddningscykeln.

 

1

Gräsklipparens batteri har inte den laddningsnivå som krävs än för automatisk ivägkörning.

Inga. Vänta tills slutet av den aktuella laddningscykeln. Kan ta längre tid än normalt.

 

2

Vilotid är aktiverad. Ingen automatisk ivägkörning under vilotid.

Inga. Bekräfta inställningarna för vilotid (se avsnitt 6.4.1).

 
 

3

Klippcykeln har slutförts. Väntar på nästa schemalagda driftåtgärd.

Inga.

 

4

Fuktiga förhållanden eller regn detekterades under de senaste 30 minuterna.

· Inga. När det har slutat regna ska du vänta minst 30 minuter till.

 

· Om det inte regnade överhuvudtaget bör du överväga att justera

 

sensorns känslighet (se P008 i avsnitt 6.4.2), eller ring till Robomows hjälplinje.

 

5

Robotgräsklippare är avstängd.

Slå på säkerhetsbrytaren.

 

6

Demo-läget är aktivt.

Avaktivera demo-läget genom att gå till Service à Meny P236.

 

7

Användarsvar (interaktion) krävs för att aktuell driftåtgärd ska kunna fortsätta.

Bekräfta felmeddelandet.

 

8

Flera på varandra följande klippningar var kortare än förväntat. Åtföljs normalt av U018 (”Tiden för driftåtgärden var kortare än förväntat”).

· Kontrollera gräsklipparens kniv och drivhjul.
· Batteriets drifttid kan vara för kort.

 

9

Engångsinstallation körs.

Engångsinstallationen ska slutföras innan den automatiska driften kan starta.

 

10

Automatisk drift har inaktiverats med meny P021.

Aktivera automatisk drift med meny P021.

 

11

Flaggan för program På/Av i EEPROM är inaktiverad.

Aktivera automatisk drift med meny P021 via appen eller via manöverboxen.

 

12

Automatisk drift har pausats med manöverboxen.

Avbryt pausningen av automatisk drift på manöverboxen eller med meny P021.

 
 

13

Alla veckodagarna är inställda som vilodagar.

Bekräfta inställningarna för vilotid (se avsnitt 6.4.1).

 

14

Gräsklipparen laddas direkt av manöverboxen (via DC-kontakten).

Koppla från DC-kontakten från gräsklipparen. Placera gräsklipparen på laddstationen.

 

15

Battericellerna balanseras i speciellt laddningsläge.

Inga. Vänta tills slutet av den aktuella laddningscykeln. Kan ta längre tid än normalt.

 

16

Gräsklipparen befinner sig i laddstationen men det saknas tillförsel av laddningsspänning.

· Kontrollera manöverboxens anslutning till laddstationen.

 

· Bekräfta att ingenting blockerar laddningsstiften.

 

17

Låg omgivningstemperatur.

Inga. Gräsklipparen kommer automatiskt att lämna laddstationen när den blir varmare.

 
 

18

Problem med ingång i delzon. Gräsklipparen kunde inte gå in i någon av delzonerna.

Se U090-U093 i avsnitt 9.3.

 
 

Om hittills inget giltigt hittats, gå vidare till fråga2.

 

Fråga2 - Se till att manöverboxen är ansluten till strömförsörjningen. Kontrollera att manöverboxens skärmindikatorer nr 1 och nr 3 fungerar korrekt. Kontrollera att indikator nr 2 inte är PÅ, vilket betyder att roboten är pausad (lyser rött). Se förklaring i tabellen nedan för varje nummer.

 

1. Dockningsindikator - Gräsklipparen befinner sig i laddstationen

2. Automatisk indikator - Klippschema är i pausläge

3. Driftindikator - Gräsklipparen är inte i laddstationen

4. Kabelindikator - Kantkabeln är kapad, frånkopplad eller för lång

5. Alla indikatorerna blinkar - Gräsklipparen har inte återvänt inte till laddstationen inom 4 timmar från avfärd.

6. Alla indikatorerna blinkar och piper - Stöld

 

Är indikator nr 2 PÅ (lyser rött)?

Om Ja – Gå vidare till fråga3.

Om Nej – Gå vidare till fråga4.

 

Fråga3 - Tryck på pausknappen i två sekunder för att frigöra stoppet (den röda lampan släcks). Vänta tills roboten avgår automatiskt från laddstationen för att klippa.

Kör gräsklipparen nu automatiskt från laddstationen?

Om Ja – Låt roboten köra några dagar och observera en nyklippt gräsmatta.

Om Nej – Gå vidare till fråga3.

 

Fråga4 - Kontrollera att robotens vilotid ställts in korrekt. Är den korrekt konfigurerad?

Om Ja – Gå vidare till fråga5.

Om Nej - Korrigera vilotiden efter behov och vänta tills roboten avgår automatiskt från laddstationen för att klippa.

 

Fråga5 - Använder du Robomow-appen på din smartenhet?

1. Den här knappen aktiverar/inaktiverar automatisk drift.

Om Ja - Kontrollera att automatisk ivägkörning inte inaktiverats. Grå innebär att den automatiska ivägkörningen är inställd på Av.
Om den automatiska ivägkörningen år aktiv (gul), gå vidare till fråga6.

Om Nej – Gå vidare till fråga6.

 
 

Fråga6 - Tryck roboten in i laddstationen och vänta några minuter. Visas strömkontaktikonen på displayens vänstra sida?

Om Ja - Det betyder att roboten känner att den befinner sig i vinterladdningsläge (vilket inte är fallet). Kontakta Robomows hjälplinje för vidare analys.

Om Nej - Det betyder att roboten känner att den befinner sig i laddstationen (vilket är korrekt). Kontakta Robomows hjälplinje för vidare analys.