Hjelpesenter Skriv inn spørsmålet ditt eller velg en kategori
for å finne hjelpen du trenger

Roboten vil ikke forlate ladestasjonen automatisk.

 

Denne artikkelen inneholder følgende avsnitt:

 
 

For RC-, TC-, og MC-modeller

Trykk på hvilken som helst knapp på robotens panel. Hvis roboten ikke reagerer på noen av disse, og systembryteren er på, skru systembryteren til Av-posisjonen, og skyv roboten inn på ladestasjonen for å prøve å friske opp batteriet. Når roboten starter gjentatte tilbakestillinger, endre systembryteren til På, og la roboten lades fullt opp, i minst 24 timer. Vent og se om roboten forlater stasjonen og begynner klipping automatisk, som forventet. Hvis den ikke gjør det, gå videre med diagnosen under.

Q1 – Trykk på OK-knappen og se om en feilmelding vises på roboten.

Vises det en feilmelding på roboten?

Hvis Ja – Følg feilmeldingslisten som finnes i artikkelen Feilmeldingstabell

Hvis Nei (roboten viser ingen feil) – klikk «HJEM»-knappen og finn grunner til at den ikke forlater fra listen under:

Beskrivelse av ikke-forlatekoder

Kode Beskrivelse Korrigerende handling
0 Ingen. Automatisk avgang fungerer som den skal. Ingen. Vent på slutten av gjeldende ladeforløp.
1 Klipperens batteri er ennå ikke i påkrevd tilstand for automatisk avgang. Ingen. Vent på slutten av gjeldende ladeforløp. Kan ta lengre tid enn vanlig.
2 Inaktiv tid er aktivert. Ingen automatisk forlating under inaktiv tid. Ingen. Valider innstillingene for inaktiv tid (se avsnitt 6.4.1).
3 Klippesyklusen er fullført. Venter på neste planlagte operasjon. Ingen.
4 Fuktige forhold eller regn ble oppdaget i løpet av siste 30 minutter. · Ingen. Hvis regnet har stoppet, vent minst i ytterligere 30 minutter.
· Hvis det ikke har regnet i det hele tatt, vurder å justere
regnsensorens følsomhet (se P008 i avsnitt 6.4.2) eller ring Robomows direktelinje.
5 Klipperen er slått av. Skru på sikkerhetsbryteren.
6 Demomodus er aktivert Deaktiver demomodus ved å gå til servicemeny P236.
7 Brukerrespons (samhandling) er nødvendig for å kunne fortsette gjeldende drift. Kvitter feilmeldingen.
8 Flere påfølgende klippeoperasjoner var kortere enn forventet. Vanligvis ledsaget av U018 («Driftstid er kortere enn forventet»). · Inspiser klipperens blad og kjørehjul.
· Batterilevetiden kan være for kort.
9 Engangsoppsett kjører. Engangsoppsett skal være avsluttet før den automatiske driften kan starte.
10 Automatisk drift er deaktivert av meny P021. Aktiver automatisk drift gjennom menyen P021.
11 Program-på/av-flagg i EEPROM er deaktivert. Aktiver automatisk drift gjennom meny P021 eller gjennom APP, eller gjennom strømboksen.
12 Automatisk drift er satt på pause av Powerbox. Stopp pause av automatisk drift på strømboksen eller via meny P021.
13 Alle hverdager er satt som inaktive dager. Valider innstillingene for inaktiv tid (se avsnitt 6.4.1).
14 Klipperen lades direkte av Powerbox (via DC-kontakten). Koble likestrømskabelen fra klipperen. Sett klipperen i ladestasjonen.
15 Battericellene blir balansert i spesiell lademodus. Ingen. Vent til slutten av nåværende ladesyklus. Kan ta lengre tid enn vanlig.
16 Klipperen er i ladestasjonen, men det er ingen ladespenningsforsyning. · Inspiser strømboksens tilkobling til ladestasjonen.
· Bekreft at ingenting blokkerer ladepinnene.
17 Lav omkringliggende temperatur. Ingen. Klipperen starter automatisk når det blir varmere.
18 Inngangsproblem i delsone. Klipperen var ute av stand til å gå inn på en av delsonene. Henvis til U090-U093 i avsnitt 9.3.


Hvis ingenting av verdi er funnet frem til nå, gå til Q2.

 

Q2 – Sørg for at strømboksen er koblet til strømkontakten. Sjekk at strømboksen viser at indikatorer 1 og 3 fungerer som de skal. Sjekk at indikator 2 ikke er slått PÅ, da dette vil sette roboten i pausemodus (et rødt lys vil vises). Se forklaring for hvert nummer i tabellen under.

 

1. Dokkingindikator – Klipper er i ladestasjonen

2. Automatisk indikator – Klippetidsplan er i pausemodus

3. Driftsindikator – Klipper er ikke i ladestasjon

4. Ledningsindikator – Kantledningen er kuttet, koblet fra eller for lang

5. Alle indikatorlampen blinker – Klipper returnerte ikke til ladestasjonen innen 4 timer etter den forlot.

6. Alle indikatorlampen blinker og piper – Tyverigjenkjenning

 
 

Er indikator 2 PÅ (vises det et rødt lys)?

Hvis Ja – gå til Q3.

Hvis Nei – gå til Q4.

 

Q3 – Trykk på pause-knappen i to sekunder for å frigjøre stans (det røde lyset forsvinner). Vent til roboten forlater ladestasjonen automatisk for å klippe.

Forlater roboten ladestasjonen automatisk?

Hvis Ja – La roboten kjøre et par dager og se en jevnt klippet plen.

Hvis Nei – Gå til Q4.

 

Q4 – Sjekk at inaktiv tid på roboten var korrekt stilt inn. Er den stilt inn korrekt?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei – Korriger inaktiv tid, og vent til roboten automatisk forlater ladestasjonen for å klippe.

 

Q5 Bruker du en Robomow-app på din smartenhet?

1. Denne knappen aktiverer/deaktiverer automatisk drift.

Hvis Ja – Sørg for at automatisk drift ikke er
deaktivert. Grå betyr at automatisk drift
er satt til Av. Hvis autodriftsknappen er aktiv
(gul), gå til Q6.

Hvis Nei – Gå til Q6.

 

Q6 – Skyv roboten inn på ladestasjonen og vent et par
minutter. Vises husikonet på venstre
side av skjermen?

Hvis Ja – Det betyr at roboten registrerer at den er på ladestasjonen (noe som er korrekt). Kontakt Robomows direktelinje for mer informasjon.

Hvis Nei – Det betyr at roboten registrerer at den er i vinterladingsmodus (noe som ikke er tilfellet). Gå til Q7.

 

Q7 – Fjern roboten fra ladestasjonen, åpne ladestasjondekselet og koble BLE-brettet fra ladestasjonsbrettet. Klikk her for å se videoen for hvordan du erstatter BLE-brettet.

Skyv roboten tilbake på ladestasjonen. Vent et lite øyeblikk, og sjekk om hjemme-ikonet vises på venstre side av skjermen.

Hvis Ja – Du må erstatte BLE-brettet.

Hvis Nei – Du må erstatte ladestasjonsbrettet.

 

1. BLE-brett

2. Ladestasjonbrett

 
 
 

For RS-, TS-, og MS-modeller

Trykk på hvilken som helst knapp på robotens panel. Hvis roboten ikke reagerer på noen av disse, og systembryteren er på, skru systembryteren til Av-posisjonen, og skyv roboten inn på ladestasjonen for å prøve å friske opp batteriet. Når roboten starter gjentatte tilbakestillinger, endre systembryteren til På, og la roboten lades fullt opp, i minst 24 timer. Vent og se om roboten forlater stasjonen og begynner klipping automatisk, som forventet. Hvis den ikke gjør det, gå videre med diagnosen under.

Q1 – Trykk på OK-knappen og se om en feilmelding vises på roboten.

Vises det en feilmelding på roboten?

Hvis Ja – Følg feilmeldingslisten og handle i samsvar med denne.

Melding vises

Melding vises

Sannsynlig årsak/hendelse

Problemer med stasjon

Robomow får ikke til å gå inn på ladestasjonen flere ganger etter hverandre.

Juster ladestasjonens posisjon.

Rengjør kontaktene med en børste eller stykke tøy.

Støtfanger presset

Støtfanger presset kontinuerlig.

Flytt robotgressklipperen bort fra gjenstanden som presser mot støtfangeren

Kontroller inaktiv tid

For mange inaktive dager og/eller timer har blitt stilt inn for ditt plenområde. Gjeldende innstillinger vil ikke bli endret.

Klippefrekvensen er for høy for gjeldende innstillinger for Inaktiv tid. Innstillingene for Inaktiv tid settes til standard.

Områdeinnstillingene er for høy for gjeldende innstillinger for Inaktiv tid. Innstillingene for Inaktiv tid settes til standard.

Reduser antall inaktive dager og/eller antall inaktive timer for å la Robomow klippe plenen helt.

Reduser klippefrekvens (se avsnitt 4.3.2.2).

Reduser områdeinnstillingen.

 

Sjekk klippehøyde

Klippemotoren har møtt ujevne forhold for lenge som et resultat av høyt gress eller en hindring som henger fast i eller er snodd rundt knivbladet.

Noe hindrer knivbladet fra å rotere fritt. Stor gressopphopning under klippeaggregatet, tau eller liknende objekt er snodd rundt klippebladet.

ADVARSEL – Slå av sikkerhetsbryteren før du sjekker knivbladet.

Sjekk knivbladet for materialer eller rester som hindrer rotasjon.

Ta ut oppsamlede gresstuster ved å bruke en trepinne.

Sjekk strøm

· Strømboksen er ikke plugget ordentlig inn i
hovedstrømboksen.

· Strømmen til stikkontakten eller hovedbryteren er slått av.

·  Klipperen eller ladestasjonen er skitten.

· Lading er ikke registrert, selv om det er fysisk
kontakt mellom klipperen og ladestasjonens kontakter.

 

 

·   Bekreft at strømboksen er plugget inn i

strømuttaket.

·  Skru strømmen på i hovedstikkontakten.

Sjekk strømuttaket ved å bruke en annen elektrisk enhet.

· Rengjør kontaktene med en børste eller tøybit.

· Bekreft at koblingen er god mellom strømboksen og ladestasjonen.

Utvendig kryssing

Kantledningen er for nær kanten.

Plenens skråning er for stor.

Robomow klarer ikke å snu på kanten og det
fører til at klipperen sklir ut av det angitte området.

Robomow har sklidd ut av sløyfen til kantledningen på grunn av et skråningsområde eller vått gress.

Flytt ledningen mot den indre delen av plenen.

Områder med svært bratte skråninger må ikke inkluderes.

Fyll inn hull og groper i bakken.

Øk klippehøyden.

Drift overopphetet
Nedkjøling...

Klippemotoren har jobbet med for høy belastning for lenge.

Ikke nødvendig å gjøre noe.

Robomow vil gjenoppta driften

automatisk, med en gang kjøremotoren

kjøles ned.

Problemer med forhjulet

Forhjulet har mistet kontakten med bakken for lenge under driften.

·   Hvis Robomow har støtt på en hindring, hever du forparten:
Fjern eller ekskluder objektet fra klippeområdet.

·   Hvis Robomow brukes i en skråning som er for bratt for sikker klipping:
Utelat denne fra klippeområdet.

·   Hvis høyt gress hindrer forhjulet å snu fullstendig på bakken:
Hev klippehøyden.

·   Hvis bakken inneholder store hull eller uregelmessigheter som forhjulet kan falle ned i når klipperen krysser over:
Fyll disse områdene med jord og jevn dem ut.

Håndtak løftet

Håndtaket er løftet når du forsøker å starte maskinen.

Dytt bærehåndtaket tilbake ned på plassen sin for å muliggjøre automatisk drift.

Tast trykket inn

En av knappene på kontrollpanelet blir konstant trykket på.

Trykk for å bekrefte meldingen og fortsette driften. Denne meldingen er bare til informasjon.

Taster låst

Barnesikringsfunksjonen er aktivert.

Trykk på knappen og trykk deretter på knappen.
Barnesikring kan deaktiveres under Innstillinger -menyen.

Klipper overopphetet
nedkjøling...

Klippemotoren har jobbet med for høy belastning for lenge.

Ikke nødvendig å gjøre noe – Robomow vil automatisk gjenoppta driften, når klippemotoren kjøler seg ned.

Intet ledningssignal

Strømboks/kantbryter er ikke slått på eller ikke koblet til sonen som skal klippes.

Strømboks må kanskje startes på nytt.

Kantledningen er ikke koblet til basestasjonen/kantsenderen.

Kantledningen er kuttet.

Sjekk at ladestasjonen er tilkoplet strømnettet.

Koble Powerbox' en fra strømnettet og koble på igjen etter 10 sekunder.

Bekreft at kantsenderen er koblet til sonen som skal klippes, og er slått på.

Sjekk tilkoblingen av kantledningen til basestasjonen / kantsenderen.

Se etter kutt i kantledningen.

Regn oppdaget

Driften forsinkes når Robomow oppdager regn.

Robomow bør gjenoppta operasjonen 30 minutter etter at den stopper å oppdage regnet.

Ikke nødvendig å gjøre noe.

Meldingen vises når regn/fuktige forhold blir oppdaget av Robomow. Klippingen vil starte automatisk.

Hev klippehøyden

TurboMow-modus er aktivert.

Det anbefales å heve klippehøyden før du starter klipperen i TurboMow-modus. Se avsnitt 3.1 og P026 og 4.3.7 i brukerhåndboken.

Lad batteriet

Maksimal driftstid er nådd (vises i ikke-ladestasjon-sone).

Klipper ser etter ladestasjonen men batteristrømmen er for lav til å fortsette søkeprosessen.

Koble lader til klipper eller plasser den i ladestasjonen for lading.

Kjør klipperen manuelt ved å bruke fjernkontrollen eller ber den for hånd for lading i ladestasjonen.

Start et annet sted

Motorhjulene har jobbet med for høy belastning under automatisk eller manuell drift.

Ta en sjekk for å sikre at klipperen ikke sitter fast, noe som kan få hjulene til å skli.

Sjekk bakken rundt klipperen for hull eller fordypninger. Fyll med jord og flat ut.

Sjekk om hjulene er fri til å rotere og at ingenting blokkerer dem.

Flytt klipperen bort fra dette bestemte stedet og gjenoppta driften.

Start inne i sonen

Automatisk drift startes mens roboten er plassert ut av kantledningssløyfen.

Sett klipperen på plenen og gjenoppta driften.

Klipperen har kjørt seg fast

· Robomow ble sittende fast. Den kan ikke fortsette driften.

· Robomow har vanskelig for å snu på stedet fordi forhjulet er blokkert av en grøft eller ujevnt underlag. Det har fått klipperen til å snu på stedet uten å registrere en ledning eller støtfanger.

·   Sjekk bakken for hull eller fordypninger der klipperen har stoppet, og fyll dem med jord og jevn ut – spesielt i området nær kantene, hvor Robomow snur på plass.

·  Sjekk at området ikke er for bratt.

Jobb hovedsakelig under tørre forhold.

Sjekk om kantledningen er for nær plenkanten – fjern om nødvendig..

Sjekk at underklippeaggregatet ikke er satt for lavt.

Delsone X problem

Delsone 1/2/3/4 inngangsproblem.

Klipperen klarer ikke å forlate/gå forbi ladestasjonen på vei til delsonen, eller klarer ikke å nå delsonen.

Klipperen vil prøve å nå delsonen annenhver time. Hvis klipperen ikke klarer å nå delsonen innen tre forsøk, vil den bli stående i ladestasjonen til slutten av dagens klippesyklus.

Klipperen vil ikke hoppe til neste delsone (hvis det er en), hvis den ikke klarer å nå den nåværende.

Prøv å starte manuell klipping (se avsnitt 4.5 - Manuell drift). Sjekk om noe forstyrrer klipperens kjøring baklengs og/eller forbi ladestasjonen. Bekreft at klipperen kjører langs kantledningen og ikke faller av plenens kant, når den forlater ladestasjonen.

Bekreft at klipperen er i stand til å følge kantledningen langs den smale kanten til den når delsonen. Se kapittel 2.2.2 for instruksjoner om hvordan du korrekt stiller inn en smal kant.

Skru av
før du løfter

Brukeren bærer Robomow manuelt mens sikkerhetsbryteren er .

Slå Av sikkerhetsbryteren for du bærer Robomow.

Venter på

Signal…

Robomow har avbrutt driften, den får ikke inn et signal.

Sjekk strømmen til Powebox.

Det kan ha forekommet en forstyrrelse i strømforsyningen. Det er ikke nødvendig å gjøre noe. Robomow vil gjenoppta driften så snart strømmen er tilbake.

 
 

Hvis Nei (roboten viser ingen feil) – trykk på OPP-pilen i 3 sekunder, og finn grunner til at den ikke forlater fra listen under.

Beskrivelse av ikke-forlatekoder

Kode

Beskrivelse

Korrigerende handling

 

0

Ingen. Automatisk avgang fungerer som den skal.

Ingen. Vent på slutten av gjeldende ladeforløp.

 

1

Klipperens batteri er ennå ikke i påkrevd tilstand for automatisk avgang.

Ingen. Vent på slutten av gjeldende ladeforløp. Kan ta lengre tid enn vanlig.

 

2

Inaktiv tid er aktivert. Ingen automatisk forlating under inaktiv tid.

Ingen. Valider innstillingene for inaktiv tid (se avsnitt 6.4.1).

 
 

3

Klippesyklusen er fullført. Venter på neste planlagte operasjon.

Ingen.

 

4

Fuktige forhold eller regn ble oppdaget i løpet av siste 30 minutter.

· Ingen. Hvis regnet har stoppet, vent minst i ytterligere 30 minutter.

 

· Hvis det ikke har regnet i det hele tatt, vurder å justere

 

regnsensorens følsomhet (se P008 i avsnitt 6.4.2) eller ring Robomows direktelinje.

 

5

Klipperen er slått av.

Skru på sikkerhetsbryteren.

 

6

Demomodus er aktivert.

Deaktiver demomodus ved å gå til servicemeny P236.

 

7

Brukerrespons (samhandling) er nødvendig for å kunne fortsette gjeldende drift.

Kvitter feilmeldingen.

 

8

Flere påfølgende klippeoperasjoner var kortere enn forventet. Vanligvis ledsaget av U018 («Driftstid er kortere enn forventet»).

· Inspiser klipperens blad og kjørehjul.
· Batterilevetiden kan være for kort.

 

9

Engangsoppsett kjører.

Engangsoppsett skal være avsluttet før den automatiske driften kan starte.

 

10

Automatisk drift er deaktivert av meny P021.

Aktiver automatisk drift gjennom menyen P021.

 

11

Program-på/av-flagg i EEPROM er deaktivert.

Aktiver automatisk drift gjennom meny P021 eller gjennom APP, eller gjennom strømboksen.

 

12

Automatisk drift er satt på pause av Powerbox.

Stopp pause av automatisk drift på strømboksen eller via meny P021.

 
 

13

Alle hverdager er satt som inaktive dager.

Valider innstillingene for inaktiv tid (se avsnitt 6.4.1).

 

14

Klipperen lades direkte av Powerbox (via DC-kontakten).

Koble likestrømskabelen fra klipperen. Sett klipperen i ladestasjonen.

 

15

Battericellene blir balansert i spesiell lademodus.

Ingen. Vent til slutten av nåværende ladesyklus. Kan ta lengre tid enn vanlig.

 

16

Klipperen er i ladestasjonen, men det er ingen ladespenningsforsyning.

· Inspiser strømboksens tilkobling til ladestasjonen.

 

· Bekreft at ingenting blokkerer ladepinnene.

 

17

Lav omkringliggende temperatur.

Ingen. Klipperen starter automatisk når det blir varmere.

 
 

18

Inngangsproblem i delsone. Klipperen var ute av stand til å gå inn på en av delsonene.

Henvis til U090-U093 i avsnitt 9.3.

 
 

Hvis ingenting av verdi er funnet frem til nå, gå til Q2.

 

Q2 – Sørg for at strømboksen er koblet til strømkontakten. Sjekk at strømboksen viser at indikatorer 1 og 3 fungerer som de skal. Sjekk at indikator 2 ikke er slått PÅ, da dette vil si at roboten er i pausemodus (et rødt lys vil vises). Se forklaring for hvert nummer i tabellen under.

 

1. Dokkingindikator – Klipper er i ladestasjonen

2. Automatisk indikator – Klippetidsplan er i pausemodus

3. Driftsindikator – Klipper er ikke i ladestasjon

4. Ledningsindikator – Kantledningen er kuttet, koblet fra eller for lang

5. Alle indikatorlampen blinker – Klipper returnerte ikke til ladestasjonen innen 4 timer etter den forlot.

6. Alle indikatorlampen blinker og piper – Tyverigjenkjenning

 

Er indikator 2 PÅ (vises det et rødt lys)?

Hvis Ja – gå til Q3.

Hvis Nei – gå til Q4.

 

Q3 – Trykk på pause-knappen i to sekunder for å frigjøre stans (det røde lyset forsvinner). Vent til roboten forlater ladestasjonen automatisk for å klippe.

Forlater roboten ladestasjonen automatisk?

Hvis Ja – La roboten kjøre et par dager og se en jevnt klippet plen.

Hvis Nei – Gå til Q3.

 

Q4 – Sjekk at inaktiv tid på roboten var korrekt stilt inn. Er den stilt inn korrekt?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nei – Korriger inaktiv tid, og vent til roboten automatisk forlater ladestasjonen for å klippe.

 

Q5 Bruker du en Robomow-app på din smartenhet?

1. Denne knappen aktiverer/deaktiverer automatisk drift.

Hvis Ja – Sørg for at automatisk drift ikke er deaktivert. Grå betyr at automatisk drift er satt til Av.
Hvis autodriftsknappen er aktiv (gul), gå til Q6.

Hvis Nei – Gå til Q6.

 
 

Q6 – Skyv roboten inn på ladestasjonen og vent et par minutter. Vises ladeikonet på venstre side av skjermen?

Hvis Ja – Det betyr at roboten registrerer at den er i vinterladingsmodus (noe som ikke er tilfellet). Kontakt Robomows direktelinje for mer informasjon.

Hvis Nei – Det betyr at roboten registrerer at den er på ladestasjonen (noe som er korrekt). Kontakt Robomows direktelinje for mer informasjon.