Kundeservice Indtast dit spørgsmål, eller vælg en kategori
for at finde den hjælp, du søger

Robotten vil ikke automatisk køre ud af dens ladestation.

 

Denne artikel indeholder følgende afsnit:

 
 

For RC-, TC-, MC-modeller

Tryk på en tilfældig tast på robottens panel. Hvis robotten ikke reagerer på nogen af knapperne og systemet er tændt, tænd for systemet, tryk på skift On/Off på systemkontakten, og skub robotten på ladestationen for at forsøge at forfriske batteriet. Når robotten starter gentagne nulstillinger, skal du ændre systemkontakten til Tændt, og lade robotten blive opladet til fuld, mindst 24 timer. Vent for at se, om robotton automatisk kører til klipning som forventet. Hvis ikke, gå til diagnostik nedenfor.

Q1 -Tryk på knappen OK og se, om der vises fejl på robotten.

Viser robottens display fejlbesked?

Hvis Ja – Følg liste over fejlbeskeder, der findes i artiklen Fejlmeddelelser tabel

Hvis Nej (robotten viser ingen fejlbesked) – klik på knappen »HJEM«, og se på Ingen kørsel, årsag fra listen nedenfor:

Beskrivelse af Ikke-kørsel-koder

Kode Beskrivelse Korrigerende handlinger
0 Ingen. Automatisk afgang fungerer korrekt. Ingen. Vent, indtil den aktuelle ladecyklus er slut.
1 Plæneklipperens batteri er ikke i den påkrævede tilstand til automatisk afgang. Ingen. Vent, indtil den aktuelle ladecyklus er slut. Det kan vare længere end normalt.
2 Inaktiv tid er aktiveret. Der er ingen automatisk afgang under inaktiv tid. Ingen. Kontroller indstillingerne for Inaktivitet (se afsnit 6.4.1).
3 Klippecyklussen er afsluttet. Venter til den næste planlagte klipning. Ingen.
4 Fugtige vejrforhold eller regn er blevet registreret inden for de seneste 30 minutter. · Ingen. Vent mindst 30 minutter, efter at regnen er stoppet.
· Hvis der ikke har været regn, skal det overvejes at justere
følsomheden for regnsensoren (se P008 i afsnit 6.4.2) eller ring til Robomow Hotline.
5 Plæneklipperen er slukket. Tænd for sikkerhedskontakten.
6 Demo-tilstand er aktiveret Deaktiver demo-tilstand ved at gå til Service i Menu P236.
7 Brugerrespons (interaktion) er påkrævet for at kunne fortsætte den aktuelle klipning. Kvitter for fejlmeddelelsen.
8 Flere på hinanden følgende klipninger var kortere end forventet. Oftest fulgt af U018 (»Driftstid er kortere end forventet«). · Kontroller plæneklipperens klinge og hjul.
· Batteriet kan blive hurtigt opbrugt.
9 Førstegangsopsætning er i gang. Førstegangsopsætning skal afsluttes, før automatisk drift kan starte.
10 Automatisk drift er deaktiveret af menu P021. Aktiver automatisk drift via menu P021.
11 Program Tænd-/Sluk flag i EEPROM er deaktiveret. Aktiver automatisk drift fra menuen P021 eller gennem APP eller gennem strømboksen.
12 Automatisk drift er sat på pause af strømboksen. Start igen automatisk drift på strømboksen eller via menu P021.
13 Alle ugedage er indstillet som inaktive dage. Kontroller indstillingerne for Inaktivitet (se afsnit 6.4.1).
14 Plæneklipperen oplades direkte i strømboksen (via DC-stikket). Fjern DC-kablet fra plæneklipperen. Placer plæneklipperen i ladestationen.
15 Batterierne balanceres i en særlig ladetilstand. Ingen. Vent, indtil den aktuelle ladecyklus er slut. Det kan vare længere end normalt.
16 Plæneklipperen er i ladestationen, men der er ingen ladespændingforsyning. · Kontroller strømboksens forbindelse til ladestationen.
· Bekræft, at der ikke er noget, der blokerer for ladestifterne.
17 Lav omgivelsestemperatur. Ingen. Plæneklipperen vil automatisk køre ud, når det bliver varmere.
18 Problem med indgang til sekundært område. Plæneklipperen kunne ikke komme ind i subzonen. Se U090-U093 i afsnit 9.3.


Hvis der indtil nu intet gyldigt er fundet, gå til Q2.

 

Q2 -Vær sikker på, at strømboksen er forbundet til stikkontakten. Kontroller, at strømboksens display-indikatorer #1 og #3 fungerer godt. Kontroller, at indikator #2 ikke er sat til Tændt = robot i Pause (der vises et rødt lys). Se forklaringen i tabellen nedenfor for hvert nummer.

 

1. Docking-indikator - Plæneklipperen er ikke i ladestationen

2. Automatisk indikator - Klippeplan er i pause-tilstand

3. Driftsindikator - Plæneklipper er ikke i ladestationen

4. Kanttrådsindikator - Kanttråden er klippet, afbrudt eller for lang

5. Alle indikatorer blinker - Plæneklipper vender ikke tilbage til ladestationen inden for 4 timer efter afgang.

6. Alle indikatorer blinker og bipper - Tyveri registreret

 
 

Er indikator #2 Tændt (der vises et rødt lys)?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nej – Gå til Q4.

 

Q3 -Tryk på Pause-knappen i to sekunder for at frigive standsning (det røde lys forsvinder). Vent, indtil robotten kører automatisk ud af ladestationen til at klippe.

Forlader robotten ladestationen automatisk?

Hvis Ja – Lad robotten køre et par dage, og observer en ren klippet plæne.

Hvis Nej – Gå til Q4.

 

Q4 -Kontroller, om den inaktive tid på robotten blev indstillet korrekt. Er den konfigureret korrekt?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nej - Korriger den inaktive tid, og vent, indtil robotten kører automatisk ud af ladestationen til at klippe.

 

Q5 - Bruger du en Robomow app på din smartphone?

1. Denne knap aktiverer/deaktiverer automatisk drift.

Hvis Ja - Sørg for, at automatisk afgang er ikke
deaktiveret. Grå betyder, at den automatiske afgang
er sat til Fra. Hvis knappen til den automatiske afgang er aktiv
(gul), gå til Q6.

Hvis Nej – Gå til Q6.

 

Q6 - Skub robotten til ladestationen, og vent et par
minutter. Er husikonet på venstre
skærmsiden på displayet?

Hvis ja - Det betyder, at robotten registrerede, at den er i ladestationen (og det er korrekt). Kontakt Robomow hotline for yderligere undersøgelse.

Hvis nej - Det betyder, at robotten registrer, at den er i vinteropladning-tilstand (og det er ikke rigtigt). Gå til Q7.

 

Q7 -Fjern robotten fra ladestationen, åbn ladestationens dæksel, og tag BLE print ude af stationen. Klik her for at se video om, hvordan du udskifter BLE printkort.

Skub robotten til ladestationen. Vent lidt, og kontroller om displayet viser Hjem-ikonet på venstre side af skærmen.

Hvis Ja – BLE printkortet skal udskiftes.

Hvis Nej – Ladestationens printkort skal udskiftes.

 

1. BLE printkort

2. Ladestations printkort

 
 
 

For RS-, TS-, MS-modeller

Tryk på en tilfældig tast på robottens panel. Hvis robotten ikke reagerer på nogen af knapperne og systemet er tændt, tryk på skift On/Off på systemkontakten, og skub robotten på ladestationen for at forsøge at forfriske batteriet. Når robotten starter gentagne nulstillinger, skal du tænde systemkontakten og lade robotten blive opladet til fuld, mindst 24 timer. Vent for at se, om robotton automatisk kører til klipning som forventet. Hvis ikke, gå til diagnostik nedenfor.

Q1 -Tryk på knappen OK og se, om der vises fejl på robotten.

Viser robottens display fejlbesked?

Hvis Ja – Følg liste over fejlbeskeder, og følg efter den.

Vist meddelelse

Vist meddelelse

Mulig årsag/hændelse

Problem med ladestation

Robomow har gentagende gange problemer med at komme i ladestationen.

Juster Ladestation placering.

Rens kontakterne med en børste eller et stykke stof.

Støddæmper er trykket

Støddæmper er trykt konstant.

Flyt klipperen væk fra genstanden, der trykker på støddæmperen.

Kontroller Inaktivitet

For mange inaktive dage og/eller timer er blevet indstillet for dit plæneareal. De nuværende indstillinger vil ikke blive gemt.

Klipningshyppigheden er for høj for de nuværende indstillinger for Inaktiv tid. Indstillingerne for Inaktiv tid indstilles til standardindstillingen.

Områdeindstillingen er for høj for de nuværende indstillinger for Inaktiv tid. Indstillingerne for Inaktiv tid indstilles til standardindstillingen.

Sænk antallet af inaktive dage og/eller antallet af inaktive timer, så Robomow kan gennemføre klipningen af din plæne.

Sænk Klippehyppighed (se afsnit 4.3.2.2).

Indstillingen Formindsk område.

 

Tjek klippehøjde

Klippemotoren har været overbelastet for længe som følge af højt græs eller en genstand, som sidder fast i eller er omviklet klingen.

Noget forhindrer klingen i at rotere frit. En stor ophobning af græs under maskinens dæksel; reb eller en lignende genstand omviklet klingen.

FORSIGTIG - Sluk sikkerhedsknappen, før du undersøger klinger.

Undersøg klinger for fremmedlegemer eller affald, der forhindrer dem i at dreje rundt.

Fjern afskåret, ophobet græs med en træpind.

Tjek strøm

· Strømboksen er ikke ordentligt tilsluttet
strømboksen.

· Der er ingen strøm i stikkontakten eller hovedafbryderen er slået fra.

· Klipperens eller ladestationens kontakter er snavsede.

· Der registreres ingen opladning, selvom der er fysisk
kontakt mellem klipperens og ladestationens kontakter.

 

 

· Bekræft at strømboksen er koblet til

stikkontakten.

· Tænd for strømmen i stikkontakten.

Tjek stikkontakten med et andet apparat.

· Rens kontakterne med en børste eller et stykke stof.

· Kontroller, at der er god forbindelse fra strømboksen til ladestationen.

Kryds udenfor

Kanttråden er for tæt på kanten.

Plænens skråning er for stor.

Robomow kan ikke dreje på stedet ved kanten, hvilket
forårsager, at klipperen smutter uden for området.

Robomow er smuttet uden for kanttrådens loop på grund af en skråning eller vådt græs.

Flyt tråden ind mod den indre del af plænen.

Inkluder ikke områder med meget stejle skrænter.

Udfyld huller og grøfter i jorden.

Forøg klippehøjden.

Fremdriften overhedet
Afkøler...

Køremotorerne har arbejdet for længe under tung belastning.

Du skal ikke foretage dig noget.

Robomow genoptager automatisk driften,

når køremotoren er

afkølet.

Forhjulsproblem

Forhjulet har været uden jordkontakt for længe under driften.

·   Hvis Robomow er kørt op på en forhindring, løft forenden:
Fjern denne forhindring fra klippeområdet.

·   Hvis Robomow anvendes på en skrænt, der er for stejl til sikker klipning:
Fjern denne forhindring fra klippeområdet.

·   Hvis højt græs forhindrer forhjulet i at dreje ordentligt på græsset:
Forøg klippehøjden.

·   Hvis grunden indeholder store huller eller fordybninger, hvor fronthjulet kan falde ned i ved passage:
Fyld disse steder op med jord og udjævn.

Håndtag løftet

Håndtaget er løftet mens klipperen prøver at køre.

Skub håndtaget ned tilbage til dets stilling for at aktivere automatisk drift.

Knap er trykket

En af de operationelle kontrolpanel knapper er konstant trykket.

Bekræft beskeden og fortsæt driften. Denne meddelelse vises kun som information.

Taster låst

Børnelås-funktionen er aktiveret.

Tryk på knappen.
Børnesikringen kan deaktiveret fra menuen Indstillinger .

Klippemotor overhedet
afkøler...

Klippemotoren har arbejdet for længe under tung belastning.

Du skal ikke foretage dig noget. Robomow starter operationen automatisk, når køremotoren er kølet af.

Ej kant signal

Strømboks/perimeterkontakt er ikke tændt eller ikke tilsluttet zonen, der skal klippes.

Strømboksen skal genstartes.

Kanttråden er ikke tilsluttet strømboksen / perimeterkontakten.

Kanttråden er skåret over.

Vær sikker på at Ladestationen er forbundet til stikkontakten.

Tag Strømboksen ud af stikkontakten og forbind den igen efter 10 sekunder.

Kontroller, at perimeterkontakten er forbundet til den korrekte zone og tændt.

Tjek forbindelsen for Kanttråden til Ladestationen / Perimeterkontakten.

Kontroller klipning i kanttråden.

Regn registreret

Driften er udsat, da Robomow har registreret regnvejr.

Robomow vil genoptage klipningen, 30 minutter efter den stopper med at registrere regn.

Du skal ikke foretage dig noget.

Meddelelsen vises, så længe regn/fugtighed registreres af Robomow. Klipningen starter automatisk.

Øg klippehøjde

TurboMow-tilstand er blevet aktiveret.

Det anbefales af øge klippehøjden, før plæneklipperen startes i TurboMow-tilstand. Se afsnit 3.1 og 4.3.7. i brugermanualen.

Genoplad batteri

Den maksimale driftstid blev nået (vises i ikke-ladestation zone).

Klipperen søger ladestationen, men batterispændingen er for lav til at fortsætte søgningen.

Slut opladeren til plæneklipperen, eller placer plæneklipperen i ladestationen for opladning.

Kør plæneklipperen manuelt ved hjælp af fjernbetjening eller bær den i hånden til opladning i ladestationen.

Start andet sted

Trækhjulsmotorerne har arbejdet under tung belastning under automatisk eller manuel drift.

Kontroller, at maskinen ikke sidder fast, så hjulene spinder.

Kontroller jorden omkring plæneklipperen for huller eller fordybninger. Fyld op med jord og udjævn.

Kontroller, om trækhjulene kan rotere frit og intet blokerer dem.

Fjern plæneklipperen fra denne placering og genstart drift.

Start indenfor

Automatisk drift påbegyndes imens Robomow er placeret udenfor Kanttråden.

Anbring plæneklipperen inde på plænen og tryk på knappen.

Sidder fast

· Robomow sidder fast. Den kan ikke fortsætte med at køre.

· Robomow har svært ved at dreje på stedet, fordi forhjulet er blokeret af et hul eller indhak. Det skyldes, atplæneklipperen drejer rundt uden at opdage en ledning eller støddæmper.

· Kontroller jorden for huller eller fordybninger, hvor plæneklipperen er stoppet, og fyld den med jord og flad ud - især i området tæt på omkredsen, hvor Robomow drejer rundt.

· Kontroller, at området ikke er for stejlt.

Arbejd primær i tørre forhold.

Kontroller, om kanttråden er for tæt på kanten - fjern, hvis nødvendigt.

Kontroller, at maskinens dæksel ikke er sat for lavt.

Problem med sekundært område X

Problem ved indgang til sekundært område 1/2/3/4.

Plæneklipperen kan enten ikke forlade/køre forbi ladestationen på vej til det sekundære område, eller den kan ikke køre ind i det sekundære område.

Græsslåmaskine vil forsøge at nå det sekundære område hver anden time. Hvis plæneklipperen ikke kan nå det sekundære område efter tre forsøg, vil den blive i ladestationen indtil afslutningen af det aktuelle klippeforløb.

Plæneklipperen vil ikke gå videre til det næste sekundære område (hvis det forefindes), hvis den ikke kan komme ind i det aktuelle område.

Prøv at starte manuel klipning (se afsnit 4.5 - Manuel drift). Kontroller, om noget forhindrer plæneklipperen i at køre baglæns og/eller køre forbi ladestationen. Bekræft, at plæneklipperen kører langs kanttråden og ikke falder ned af plænens kant, når den kører ud af ladestationen.

Bekræft, at plæneklipperen kan følge kanttråden langs den smalle passage, indtil den når det sekundære område. Se afsnit 2.2.2 for instruktioner til, hvordan en smal passage indstilles korrekt.

Sluk
før løft

Brugeren bærer Robomow, når sikkerhedskontakten er Tændt .

Sluk sikkerhedskontakten, gør du skal bære Robomow.

Venter på

Signal...

Robomow har standset driften: Den kan ikke opfange et signal.

Tjek strømmen til Strømboksen.

Der kan være en strømafbrydelse. Der er ingen grund til at gøre noget. Robomow vil genoptage driften, så snart der er strøm igen.

 
 

Hvis Nej (robotten viser ingen fejlbesked) – klik på pilen OP i 3 sekunder, og se Ingen kørsel, årsag fra listen nedenfor.

Beskrivelse af Ikke-kørsel-koder

Kode

Beskrivelse

Korrigerende handlinger

 

0

Ingen. Automatisk afgang fungerer korrekt.

Ingen. Vent, indtil den aktuelle ladecyklus er slut.

 

1

Plæneklipperens batteri er ikke i den påkrævede tilstand til automatisk afgang.

Ingen. Vent, indtil den aktuelle ladecyklus er slut. Det kan vare længere end normalt.

 

2

Inaktiv tid er aktiveret. Der er ingen automatisk afgang under inaktiv tid.

Ingen. Kontroller indstillingerne for Inaktivitet (se afsnit 6.4.1).

 
 

3

Klippecyklussen er afsluttet. Venter til den næste planlagte klipning.

Ingen.

 

4

Fugtige vejrforhold eller regn er blevet registreret inden for de seneste 30 minutter.

· Ingen. Vent mindst 30 minutter, efter at regnen er stoppet.

 

· Hvis der ikke har været regn, skal det overvejes at justere

 

følsomheden for regnsensoren (se P008 i afsnit 6.4.2) eller ring til Robomow Hotline.

 

5

Plæneklipperen er slukket.

Tænd for sikkerhedskontakten.

 

6

Demo-tilstand er aktiveret.

Deaktiver demo-tilstand ved at gå til Service i Menu P236.

 

7

Brugerrespons (interaktion) er påkrævet for at kunne fortsætte den aktuelle klipning.

Kvitter for fejlmeddelelsen.

 

8

Flere på hinanden følgende klipninger var kortere end forventet. Oftest fulgt af U018 (»Driftstid er kortere end forventet«).

· Kontroller plæneklipperens klinge og hjul.
·Batteriets levetid kan være for kort.

 

9

Førstegangsopsætning er i gang.

Førstegangsopsætning skal afsluttes, før automatisk drift kan starte.

 

10

Automatisk drift er deaktiveret af menu P021.

Aktiver automatisk drift via menu P021.

 

11

Program Tænd-/Sluk flag i EEPROM er deaktiveret.

Aktiver automatisk drift fra menuen P021, gennem APP eller gennem strømboksen.

 

12

Automatisk drift er sat på pause af strømboksen.

Start igen automatisk drift på strømboksen eller via menu P021.

 
 

13

Alle ugedage er indstillet som inaktive dage.

Kontroller indstillingerne for Inaktivitet (se afsnit 6.4.1).

 

14

Plæneklipperen oplades direkte i strømboksen (via DC-stikket).

Fjern DC-kablet fra plæneklipperen. Placer plæneklipperen i ladestationen.

 

15

Batterierne balanceres i en særlig ladetilstand.

Ingen. Vent, indtil den aktuelle ladecyklus er slut. Det kan vare længere end normalt.

 

16

Plæneklipperen er i ladestationen, men der er ingen ladespændingforsyning.

· Kontroller strømboksens forbindelse til ladestationen.

 

· Bekræft, at der ikke er noget, der blokerer for ladestifterne.

 

17

Lav omgivelsestemperatur.

Ingen. Plæneklipperen vil automatisk køre ud, når det bliver varmere.

 
 

18

Problem med indgang til sekundært område. Plæneklipperen kunne ikke komme ind i subzonen.

Se U090-U093 i afsnit 9.3.

 
 

Hvis der indtil nu intet gyldigt er fundet, gå til Q2.

 

Q2 -Kontroller, at strømboksen er forbundet til stikkontakten. Kontroller, at strømboksens display-indikatorer #1 og #3 fungerer godt. Kontroller, at indikator #2 ikke er sat til Tændt, som betyder, at robotten er i Pause (der vises et rødt lys). Se forklaringen i tabellen nedenfor for hvert nummer.

 

1. Docking-indikator - Plæneklipperen er ikke i ladestationen

2. Automatisk indikator - Klippeplan er i pause-tilstand

3. Driftsindikator - Plæneklipper er ikke i ladestationen

4. Kanttrådsindikator - Kanttråden er klippet, afbrudt eller for lang

5. Alle indikatorer blinker - Plæneklipper vender ikke tilbage til ladestationen inden for 4 timer efter afgang.

6. Alle indikatorer blinker og bipper - Tyveri registreret

 

Er indikator #2 Tændt (der vises et rødt lys)?

Hvis Ja – Gå til Q3.

Hvis Nej – Gå til Q4.

 

Q3 -Tryk på Pause-knappen i to sekunder for at frigive standsning (det røde lys forsvinder). Vent, indtil robotten kører automatisk ud af ladestationen til at klippe.

Forlader robotten ladestationen automatisk?

Hvis Ja – Lad robotten køre et par dage, og observer en ren klippet plæne.

Hvis Nej – Gå til Q3.

 

Q4 -Kontroller, om den inaktive tid på robotten blev indstillet korrekt. Er den konfigureret korrekt?

Hvis Ja – Gå til Q5.

Hvis Nej - Korriger den inaktive tid, og vent, indtil robotten kører automatisk ud af ladestationen til at klippe.

 

Q5 - Bruger du en Robomow app på din smartphone?

1. Denne knap aktiverer/deaktiverer automatisk drift.

Hvis Ja - Sørg for, at automatisk afgang er ikke deaktiveret. Grå betyder, at den automatiske afgang er sat til Fra.
Hvis knappen til den automatiske afgang er aktiv (gul), gå til Q6.

Hvis Nej – Gå til Q6.

 
 

Q6 - Skub robotten til ladestationen, og vent et par minutter. Er stikkontakt-ikonet på venstre skærmsiden på displayet?

Hvis Ja - Det betyder, at robotten registrer, at den er i vinteropladning-tilstand (og det er ikke rigtigt). Kontakt Robomow hotline for yderligere undersøgelse.

Hvis Nej - Det betyder, at robotten registrerede, at den er i ladestationen (og det er korrekt). Kontakt Robomow hotline for yderligere undersøgelse.